Hotel Divani Palace Acropolis 5*

Předběžná kalkulace / Rezervace zájezdu

Divani Palace Acropolis
Řecko - Athény
Termín: 29.07.2021 - 01.08.2021 (3 noci)
Termín Odjezd Příjezd Strava
29.07.2021 - 01.08.2021 (3 noci)
Praha
Praha
Typ a počet pokojů
Obsazení a kalkulace pokoje
Počet dospělých osob:
Děti: 1. dítě do: 2. dítě do: 3. dítě do:
Nenalezen žádný vhodný pokoj.
4% max 1 000 Kč
Celková cena: 71 690 Kč
 
Slevový kód
Níže zadejte kontaktní údaje
Údaje spolucestujících se doplňují po potvrzení rezervace, žlutá pole jsou povinná
Jméno:
Příjmení:
Ulice
Město / PSČ :
 / 
E-Mail:
Mobil:
Pohlaví:
Datum narození:
-   (ve formátu D.M.RRRR)
Poznámka:
 
Potvrzuji, že jsem se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami platnými ke dni uzavření smlouvy o zájezdu a souhlasím s nimi a dále, že jsem obdržel podrobné vymezení zájezdu, Důležité informace, doklad o pojištění CK pro případ úpadku, pojistné podmínky k cestovnímu pojištění a údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně lhůt pro vyřízení víz. Kontakt na CK GT je 724 241 584, aktuální kontakt na zástupce CK v místě bude uveden nejpozději na odbavení.
Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představuje zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.
Cestovní kancelář GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku, na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace. Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 získá zákazník na zde.
V souvislosti s onemocněním Covid-19 beru na vědomí a souhlasím, že v rámci zájezdu budou s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnosti zákazníků uplatňovány zvýšené nároky na hygienu a další opatření související se současnou situací, s nimiž jsem byl seznámen. Jsem si vědom, že důsledky takových opatření ani opatření samotná nejsou důvodem pro konstatování nižší jakosti zájezdu.

Cena zahrnuje / nezahrnuje

Cena zahrnuje

  • ubytování se stravováním dle popisu
  • letenky Praha – Athény a zpět v nejnižší knihovací třídě, váhovým limitem zavazadla 23 kg a palubním cateringem,
  • letištní taxy a bezpečnostní poplatky včetně palivového příplatku,
  • transfery na místě vozem TAXI,
  • základní pojištění ERV Evropské pojišťovny a.s. včetně léčebných výloh,
  • zákonné pojištění dle zákona č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje


Pozn. Během veletrhů, festivalů a konferencí mohou být uvedené ceny navýšeny.

Poučení o zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících

1.1. Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář Greece Tours Prague, spol. s r.o. (dále jen CK GTP) je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména:

a) základní identifikační osobní údaje, které jsou součástí každé cestovní smlouvy. Patří mezi ně zejména jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství a podpis
b) kontaktní údaje - telefon, emailová a doručovací adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu)
c) fakturační údaje - údaje o platbách záloh a doplatků zakoupených služeb, bankovní spojení, u firemních objednávek IČO a sídlo
d) údaje týkající se speciálních požadavků klienta na přepravu, ubytování a jiné služby zájezdu
e) údaje pro zajištění svatby v zahraničí – doklady v rozsahu stanoveném příslušnými úřady státu, kde se bude svatba konat – zpravidla rodné listy snoubenců a osvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, ověřený oddací list, popřípadě další potřebné doklady

1.2. Všechny osobní údaje budou uloženy po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů CK GT. Osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smlouvy pro poskytnutí anebo zprostředkování služeb. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících s uzavřenou smlouvou budou osobní údaje uchovávány v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po nezbytně nutnou dobu za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů cestovní kanceláře. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravujícím promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.
1.3. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 1.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména ubytovacím zařízením, přepravním společnostem, pojišťovně a delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu.
1.4. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.
1.5. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@greece-tours.cz. V tomto případě nebude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
1.6. Výše uvedená ustanovení čl. 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
1.7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

a) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
b) Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
c) Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
d) Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka
e) Právo podat stížnost nebo podnětu dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/

Poučení o zpracovávání a ochraně osobních údajů – více informací