Osobní údaje

Poučení o právech subjektů údajů - Privacy Policy

Cestovní kancelář Greece Tours Prague, spol. s r.o.

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost tomuto dokumentu, který slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a o právech souvisejících s jejich zpracováváním v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti s poskytovanými službami. Cestovní kancelář Greece Tours Prague, spol. s r.o. (dále jen CK GT) respektuje soukromí všech osob, které navštíví její internetové stránky, a dbá na ochranu jejich soukromého a osobního života. Jakékoliv nakládání s Vašimi osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále v textu GDPR) a zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace.
1.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je cestovní kanceláří Greece Tours Prague, IČO 43762638, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod odd. C, vl. 6175 (dále jen CK GT). Na CK GT se můžete obrátit písemně mailem na info@greece-tours.cz nebo na korespondenční adresu Dlouhá 50, 110 00 Praha 1, Česká republika.

2.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro nabízení a poskytování služeb, pro dodržení našich zákonných povinností a chránění našich oprávněných zájmů. Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.

Základní identifikační údaje

Základní identifikační osobní údaje jsou součástí každé cestovní smlouvy. Patří mezi ně zejména jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, podpis, údaje týkající se speciálních požadavků klienta na přepravu, ubytování a jiné služby zájezdu

Kontaktní údaje

Telefon, emailová a doručovací adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu)

Fakturační údaje

Údaje o platbách záloh a doplatků zakoupených služeb, bankovní spojení, u firemních objednávek IČO a sídlo

Speciální požadavky

Údaje týkající se požadavků klienta na přepravu, ubytování a jiné služby zájezdu

Údaje pro zajištění svatby v zahraničí

Doklady v rozsahu stanoveném příslušnými úřady státu, kde svatbu uzavíráte – zpravidla rodné listy snoubenců a osvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, ověřený oddací list, popřípadě další potřebné
3.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje

3.1.

Zpracovávání osobních dat bez nutnosti Vašeho souhlasu (zákonné zpracování)

Zpracovávání osobních údajů pro účely smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely splnění smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání o uzavření smlouvy, při jejím uzavření, její změny nebo správy Vaší smlouvy. V takovém případě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozsahu, který je nezbytný:
a) pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky ke zpracování rezervace služeb poskytovaných CK GT
b) pro vlastní uzavření smlouvy a její splnění
Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v rezervaci, služeb včetně jejich změn. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu, s Vámi CK GT nemůže závazně jednat a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností.

Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti

Po ukončení Vaší smlouvy CK GT uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.

Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce

Po ukončení Vaší smlouvy je CK GT oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu uvedeném pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněný zájem CK GT jako správce je:
a) Informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty cestovní kanceláře CK GR, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a to v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo. Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas Máte právo takové využití svého elektronického kontaktu zdarma odmítnout, a to i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud jste původně toto již neodmítli.
b) Zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě včetně kontaktních a fakturačních údajů.
c) Obhajovat právní nároky, tedy zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, včetně kontaktních a fakturačních údajů.
3.2.

Zpracovávání osobních dat s Vaším výslovným souhlasem

Zpracování osobních údajů pro účely marketingu CK GT

Pokud jste nebyl/a zákazníkem CK GT, ale máte zájem být informován o našich službách a pokud k tomu udělíte výslovný souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných CK GT, šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a to zejména formou e- mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání.
Za tímto účelem CK GT zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, telefon, emailová a doručovací adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu). Souhlas můžete kdykoli odvolat na kontaktech, uvedených v odst. 6. Jak mohu odvolat souhlas.
4.

Po jakou dobu zpracováváme osobní údaje ?

Zpracovávání osobních údajů bez nutnosti Vašeho souhlasu dle ustanovení bodu 3.1.

Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením příslušné smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro provedení takových opatření před uzavřením smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů CK GT.
Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu s takovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucí či související s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po dobu nutně nezbytnou za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů CK GT po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak e daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.

Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem dle ustanovení bodu 3.2.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pouze pro účely marketingu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním, nebo podání námitky.
5.

Jak/odkud získáváme osobní údaje?

a) Přímo od Vás jako zákazníka při jednání o smlouvě k provedení opatření před uzavřením smlouvy, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání a plnění smlouvy.
b) Od třetích osob, které jsou k tomu oprávněny na základě Vašeho smluvního nebo jiného zastoupení k jednání o provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro uzavření smlouvy a plnění takové smlouvy ve prospěch třetích osob dle ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo i k jiným konkrétně uvedeným účelům.
6.

Jak mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, kde je nutný souhlas?

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem marketingu a šíření obchodních sdělení je založen na Vašem dobrovolném rozhodnutí. To znamená, že takový souhlas nemusíte udělit, nebo jej můžete kdykoliv odvolat. Pokud k takovému rozhodnutí dospějete, plně Vaše rozhodnutí respektujeme.

Co by mělo Vaše písemné odvolání souhlasu zpravidla obsahovat:

Kdo odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů podává – tedy jméno, příjmení a adresa a dále k jakému konkrétnímu účelu zpracování Vašich osobních údajů se Vaše odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vztahuje.

Jak souhlas se zpracování osobních údajů můžete odvolat a kam jej adresovat

Písemným prohlášením zaslaným na korespondenční adresu Greece Tours Prague, spol. s r.o., Dlouhá 50, Praha 1 nebo e-mailem na adrese info@greece-tours.cz.
V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o Vašem elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu máte právo odmítnout souhlas s využitím Vašeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení CK GT dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.
7.

Kdy zpracováváme Vaše osobní údaje, aniž byste s námi uzavřeli smlouvu?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případech, kdy jste s naší společností neuzavřeli smlouvu. Jde o případy, kdy smlouvu s CK GT uzavírá jiná osoba (právnická nebo fyzická) ve Váš prospěch dle ustanovení §1767 a násl. občanského zákoníku. Jedná se tak především o případy, kdy jste na smlouvě uvedeni zpravidla jako účastníci zájezdu nebo jednotlivých služeb apod. V těchto případech jsou Vaše osobní údaje CK GT zpracovávány za účelem splnění smlouvy a k účelům, kdy není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů.

8.

Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme

Zpracovávání Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně v listinné podobě, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech CK GT, jako jsou IT aplikace, software apod. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci CK GT a pověřenými zpracovateli. Před předáním Vašich osobních údajů pověřeným zpracovatelům je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány v CK GT.

9.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Pro účely zpracovávání má k Vašim osobním údajům přístup CK GT jako správce, jeho zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé, kteří jsou pověřeni ke zpracovávání Vašich osobních údajů, a to především poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci CK GT, zprostředkovatelé, s nimiž jednáte o uzavření smlouvy a uzavíráte smlouvy jménem a na účet CK GT, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).

10.

Komu jsou předávány Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracovávané CK GT pro účely provedení opatření před uzavřením smlouvy, při jednání o uzavření smlouvy, pro uzavření smlouvy, pro její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy, jsou vedle smluvně pověřených zpracovatelů poskytovány v nezbytném/požadovaném rozsahu také

a) Přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením uvedeným na smlouvě, dopravcům, pojišťovně, delegátům apod. zpravidla v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství.
b) Příslušným úřadům jednotlivých zemí pro zajištění svateb v zahraničí a to v rozsahu dle požadavků takových úřadů včetně příslušných dokladů.
11.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

a) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům, které se týkají jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. můžete požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.
b) Požadovat, aby CK GT omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost Vašich osobních údajů; (ii) zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK GT již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je vy pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) jste vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK GT převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
c) Získat od CK GT kdykoliv potvrzení, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je máte právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovanou dobu, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existenci práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných
osobních údajů. d) Získat své osobní údaje, které CK GT zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud si přejete, předá CK GT Vaše osobní údaje jinému správci v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné překážky.
e) Máte právo na výmaz (být zapomenut), tedy aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, pokud byly poskytnuty v souvislosti s marketingovými účely a odvolali jste souhlas, na jehož základě byly zpracovány. Každá obdobná žádost podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť CK GT má právní povinnosti či oprávněný zájem si některé osobní údaje ponechat.
f) Pokud se budete domnívat, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s právními předpisy, obraťte se na nás a požádejte o vysvětlení.
g) Máte rovněž právo podat stížnost nebo podnět dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.
12.

Kde můžete uplatnit svá práva týkající zpracování a ochrany Vašich osobních údajů?

Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatnit u CK GT a to písemně korespondenční adrese Dlouhá 50, 110 00 Praha 1 nebo emailem na adrese info@greece-tours.cz. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytneme bezplatně. Pokud by však byla Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se bezdůvodně opakovala bez uvedení nových doložených skutečností, které mohou ovlivnit vyjádření správce k Vašemu původnímu sdělení, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady. Stanovisko a informace ke zpracovávání Vašich osobních údajů či jiným žádostem týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti. V případě potřeby a s ohledem na složitost požadavku, zejména pak i z důvodu nutnosti stanovisek a podkladů u smluvně sjednaných zpracovatelů, příjemců nebo v návaznosti i na četnost obdobných žádostí máme právo na prodloužení uvedené lhůty. O prodloužení lhůty k odpovědi, včetně uvedení důvodů a náhradního termínu Vás budeme informovat.

13.

Kde nás můžete kontaktovat?

Pokud máte k výše uvedeným informacím jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit a to písemně korespondenční adrese Dlouhá 50, 110 00 Praha 1 nebo emailem na adrese info@greece-tours.cz.
Prohlášení o zpracovávání a ochraně osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků CK GT je platné k 25.5.2018. CK GT si vyhrazuje právo v případě potřeby toto prohlášení upravit či doplnit, aby byl dodržen soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Doporučujeme Vám prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizované verze budou vždy k dispozici na našich internetových stránkách.

Prohlášení o cookies